: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ

Мэргэжлийн үйлчилгээ:  Аудит, татвар, нягтлан бодох бүртгэл болон менежментийн зөвлөх үйлчилгээ.

Санхүүгийн тайлан:  Санхүүгийн бүртгэл хөтлөлт, татварын тооцоолол, цалингийн цэс ба нийгмийн халамж, компанийн санхүүгийн бодлого болон дүрэм, журам, зааврыг багтаасан гарын авлагын боловсруулалт зэрэг нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ.

Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл: Компанийн төсвийн тооцоолол, урьдчилсан таамаглал, мөнгөн урсгалын удирдлага, бизнесийн стратеги болон эрсдлийн удирдлагын талаарх төлөвлөлт, эдгээр үйлчилгээтэй холбоотой сургалт, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Бизнесийн удирдлага: Зах зээлд нэвтрэн орох стратеги, компани хоорондын нэгдэл, худалдан авалт, компанийн үйл ажиллагаанд захилгат магадлан шинжилгээ хийх болон хөрөнгийн шилжүүлэлт, баталгаажуулалт (бизнес, санхүү, татварын болон хуулийн) үйлдэх, түүнчлэн бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаа болон луйврын шинжтэй үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх үйлчилгээ.