: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Аудитын үйл ажиллагааг чанарын хяналтын элементийг агуулсан бодлого, горимын дагуу хараат бус, шударга, найдвартай зарчмын дагуу гүйцэтгэж, үйлчлүүлэгчдийн бизнесийн нэр хүнд, итгэл үнэмшлийг дээдлэн, тэдэнд аудитын хяналтаар баталгаажсан найдвартай, үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажиллахад чиглэнэ.