: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

Компанийн магадлан шинжилгээ

Бизнесийн баталгаажуулалт:

Орчин үед компани хоорондын нэгдэл болон аль нэг компанийг худалдан авах үзэгдэл түгээмэл болсон. Үүнтэй холбоотойгоор аль нэг компанийг өөртөө нэгтгэж байгаа компани, эсвэл аль нэгэн компанийг худалдан авч буй компани нь тухайн компанийхаа үйл ажиллагаа, эрсдэл болон өнөөгийн үнэ цэнийг бүрэн дүүрэн мэдэхийн тулд магадлан шинжилгээ (due diligence)-г хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг болсон. Үүнтэй холбоотойгоор бид компанийн магадлан шинжилгээг өргөн цар хүрээтэйгээр захиалагчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн дан ганц өнөөгийн санхүүгийн тайлан балансаар хязгаарлахгүйгээр тухайн компанийн ирээдүйн санхүүгийн төлөвлөлт, давуу, сул тал, боломж, аюул заналын шинжилгээ (SWOT Analysis), компанийн соёл, удирдлагын чадвар болон дотоод үйл явц зэргийг багтаасан өргөн хүрээнд судлан шинжилж дүгнэлтээ танилцуулдаг.