: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

СУРГАЛТ

  • Мэргэжлийн дадлага олгох сургалт
  • Байгууллагын захиалгат сургалт
  • Тусгай ба ганцаарчилсан сургалт
  • Байгууллагын удирдлагуудад зориулсан тэнхимийн болон ганчаарчилсан сургалт